Referat DAF generalforsamling Udskriv
Nyheder - Aikido
Skrevet af Mark Jewkes   
Tirsdag, 15. marts 2011 08:05

Til medlemsklubberne

                                                                                                                 07.03.2011

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Odense den 06.03.2011

 

Følgende klubber/dojo var repræsenteret: Frederikshavn Budo Klub, Aalborg Aikikai, Odense Aikido Klub, Svendborg Aikido Klub, Københavns Aikido Klub, Aikido Dojo Holbæk, Copenhagen Aiki Shuren Dojo. Derudover var der observatører fra Aabenraa, hvor der er etableret en aikidogruppe som ønsker optagelse i DAF. Desuden deltog elever fra Reishin Dojo i Odense ved træningen inden mødet, men ønskede ikke på daværende tidspunkt at deltage i generalforsamlingen.

 

Tilstede fra bestyrelsen: Formand Ethan Weisgard, kasserer Kim Lundsgaard, medlemmerne Mark Jewkes og Torben Pedersen. Afbud fra Thomas Ludvigsen og Keith O Barger.

 

 

1.     Valg af dirigent/protokolfører:

Mark Jewkes valgt. MJ erklærede generalforsamling for lovlig indkaldt i henholdt til vedtægterne.

2.     Bestyrelsens beretning:

Formand Ethan Weisgaard udtrykte sin glæde over aktivitetsniveauet i klubberne i det forløbne år. Danske aikidoka er derudover meget flittig til at rejse både i Dk og i udlandet. Især i Hombu Dojo i Tokyo er man begyndt at vænne sig til besøgende fra Danmark, hvilket formanden anser for særdeles positiv. Mark Jewkes fremlagde og konkluderede på resultatet for vinterens aikido begynder brugerundersøgelse, som gennemførtes netbaseret. Efter deadline var der indkommet 30 besvarelser. Generelt er internettet stedet hvor man søger klubber samt informationer om aikido. Mange begyndere er dog blevet introduceret til aikido gennem andre aikidoka. De nye aikidoka er især optaget af aikidoens filosofi, samt af den gode stemning som hersker i aikido dojo over hele landet. Begynderne føler sig generelt taget vel imod. Aikidoens egenskab som livslang udviklingsvej nævnes som en af hovedfaktorerne for et ønske om fortsat træning i kunsten.

MJ fremlagde derefter planerne for certificering af instruktører efter Hombu Dojos forbillede, med instuktørgraderne fukushidoin (2/3. dan niveau) og shidoin (4/5. dan niveau) Graderne bliver officielt godkendt af Hombu, men udstedes af DAF efter indstilling fra klubberne. DAF vil i den kommende tid formulere retningslinjerne for at komme i betragt til udnævnelserne. Der vil blive udarbejdet passende diplomer. Når ordningen træder i kraft, er den på frivillig basis, dvs. klubberne afgører, om de vil belønne trofast instruktørindsats på denne måde.

 

Ethan gjorde rede for indsatsen på PR-fronten. Der er fremstillet et ”pressekit”, som giver vejledning i kontakten til den lokale presse. Derudover er der blevet formuleret PR-tekster om aikido målrettet efter bestemte målgrupper som kunne tænkes at have en interesse i aikido. Disse tekster vil være tilgængelig på DAF hjemmesiden, og vil kunne downloades til lokalt brug i klubberne. Arbejdet blev gennemført af en professionel PR person, som også er aikidoka. Derudover er der planer om at få fremstillet en professionel video, som beskriver aikido stilartsneutral i Danmark. Denne video vil også frit kunne bruges af medlemsklubberne, samt lægges på Youtube.

MJ beskrev ”måtte-situationen” DAF ejer nu 200kvm tatami, som kan lånes mod gebyr. Kontaktperson er Thomas S. Ludvigsen. Der arbejdes fortsat på at udvide måttearealet til på sigt at omfatte 200kvm i Jylland og 200kvm på Sjælland. Arealerne kan enten bestilles enkeltvis eller samlet.

Torben informerede om planerne til en kommende DAF træningsweekend den 3. og 4. september 2011 i Odense, med mange forskellige DAF instruktører, og bad klubberne om allerede nu at notere sig datoen.

MJ fortalte om en kommende DAF-klub certificering, i stil med andre forbund i DK. Medlemsklubberne vil modtage certifikatet, når det er udarbejdet.

I efteråret blev den første yondan-graduering som undervisningsprøve gennemført i Næstved. Præsidenten Keith O. Barger deltog og har udtrykt sin uddelte begejstring for denne type graduering.

 

3.     Forelæggelse til godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt fastsættelse af kontingentet’s størrelse:

Regnskab godkendt. Der er et underskud på 6810,-, hvilket dog skal ses i relation til indkøb af måtter til 40.000,-. DAF egenkapital den 31.12.2010 var på 76.513,-

Kontingent: uforandret på 50,- per udøver i klubberne.

 

4.     Valg til bestyrelsen ifølge § 7

Næstformand Thomas S Ludvigsen genvalgt enstemmigt, bestyrelsesmedlemmerne Keith O. Barger og Mark A. Jewkes genvalgt enstemmigt.

5.     Valg af revisor:

 Carsten W. Jørgensen genvalgt enstemmigt.

6.     Udpegning af teknisk udvalg:

 Ingen forandringer.

7.     Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af ad hoc udvalg.

Der var ikke indkommet forslag.

8.     Eventuelt

MJ gjorde igen opmærksom på, at han står for salg af diplomer og pas.

Observatørerne fra Aabenraa fortalte om deres klub og træning. De blev opfordret til at besøge forskellige træningsarrangementer i dette år, for at danne sig et indtryk af aikido under DAF regi. Deres optagelse vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

Der blev efterlyst større aktivitet på DAF hjemmesiden, bl.a. lejrrapporter og billeder. DAF opfordrer klubberne til at udnævne pressefolk til at stå for rapporteringen, og indsende materialet til webmasteren. Debatforum savnes og ønskes genetableret i en eller anden form. Klubbernes træningstider bør være mere direkte tilgængelige på hjemmesiden. Ethan afrundede mødet med at tale om en vision, om at gøre aikido mere kendt i DK. Han er inspireret af et initiativ i Sverige, hvor der var blevet sat konkrete mål i forhold til befolkningens kendskab til centrale fakta om aikido.

Formanden sluttede med at takke for de tilstedeværende klubbers opbakning, og for god ro og orden under mødet.

 

 

 

Med venlig hilsen

Mark Jewkes

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 15. marts 2011 08:07